Thức đợi hoa quỳnh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thức đợi hoa quỳnh
  • Mã ISBN: 978-604-959-574-5
  • Tác giả: Nguyễn Thiên Sơn
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Phan Lê Hạnh Nhơn
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Thiên Sơn, Đội 1 thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
  • Nơi in: in quảng bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Thức đợi hoa quỳnh

Về tác giả: Nguyễn Thiên Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: