Thực hành Toán 4 (Theo phương pháp dạy học tích cực) – Tập hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thực hành Toán 4 (Theo phương pháp dạy học tích cực) – Tập hai
  • Mã ISBN: 978-604-0-15269-5
  • Tác giả: Nguyễn Đức Mạnh, Phan Doãn Thoại (Chủ biên), Trần Anh Tuyến, Trần Thị Kim Cương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH một thành viên in Tiến Bộ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/02/2020

Thông tin về sách: Thực hành Toán 4 (Theo phương pháp dạy học tích cực) – Tập hai

Về tác giả: Nguyễn Đức Mạnh, Phan Doãn Thoại (Chủ biên), Trần Anh Tuyến, Trần Thị Kim Cương

Tìm mua sách nếu có bán: