Thuế của cá nhân và hộ gia đình – Những vấn đề thường gặp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thuế của cá nhân và hộ gia đình – Những vấn đề thường gặp
  • Mã ISBN: 978-604-57-5191-6
  • Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tạp chí Cộng sản
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Thuế của cá nhân và hộ gia đình – Những vấn đề thường gặp

Về tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tìm mua sách nếu có bán: