Thương nhớ Trà Long – Tạp văn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thương nhớ Trà Long – Tạp văn
  • Mã ISBN: 978-604-1-15800-9
  • Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Lê Hoàng Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Thương nhớ Trà Long – Tạp văn

Về tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Tìm mua sách nếu có bán: