Thương

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thương
  • Mã ISBN: 978-604-9968-12-9
  • Tác giả: Nguyễn Bảo Trung
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Trần Đức Tiến
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Khai Tâm. – Số 8 Nguyễn Phi Khanh, P.Dakao. Q.1
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/06/2020

Thông tin về sách: Thương

Về tác giả: Nguyễn Bảo Trung

Tìm mua sách nếu có bán: