Tiền nhiều chẳng để làm gì

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiền nhiều chẳng để làm gì
  • Mã ISBN: 978-604-9885-00-6
  • Tác giả: Heidemarie Schwermer
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Đồng Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà
  • Nơi in: CTCP in Bản việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: Tiền nhiều chẳng để làm gì

Về tác giả: Heidemarie Schwermer

Tìm mua sách nếu có bán: