Tiền sử người Việt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiền sử người Việt
  • Mã ISBN: 978-604-9927-49-2
  • Tác giả: Hà Văn Thùy
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Tác giả
  • Nơi in: XN in NXB Văn hóa Dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Tiền sử người Việt

Về tác giả: Hà Văn Thùy

Tìm mua sách nếu có bán: