Tiếng Anh 1, Sách bài tập

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh 1, Sách bài tập
  • Mã ISBN: 978-604-0-22395-1
  • Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Hiền, Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Lai; Trần Thu Hà; Lê Thị Huệ; Nguyễn Đặng Mai Linh; Nguyễn Thị Thanh Xuân; Lê Nguyễn Hoài Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty in Bao bì hà nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/06/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh 1, Sách bài tập

Về tác giả: Đỗ Thị Ngọc Hiền, Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh

Tìm mua sách nếu có bán: