Tiếng Anh 10, sách bài tập, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh 10, sách bài tập, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-14058-6
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Đặng Hiệp Giang, Đào Ngọc Lộc, Hoàng Thị Hồng Hải, Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Kiều Thị Thu Hương, Phan Hà, Vũ Thị Lan
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Huệ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in và thương mại Khánh Hòa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh 10, sách bài tập, tập 1

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Đặng Hiệp Giang, Đào Ngọc Lộc, Hoàng Thị Hồng Hải, Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Kiều Thị Thu Hương, Phan Hà, Vũ Thị Lan

Tìm mua sách nếu có bán: