Tiếng Anh 11, tập 1, sách học sinh (Kèm đĩa CD)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh 11, tập 1, sách học sinh (Kèm đĩa CD)
  • Mã ISBN: 978-604-0-14177-4
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Chung Thế Quang, Đào Ngọc Lộc, Hoàng Thị Hồng Hải, Hoàng Thị Xuân Hoa, Kiều Thị Thu Hương, Phan Hà (Chủ biên), Vũ Thị Lan
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thu Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in và thương mại Khánh Hòa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh 11, tập 1, sách học sinh (Kèm đĩa CD)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Chung Thế Quang, Đào Ngọc Lộc, Hoàng Thị Hồng Hải, Hoàng Thị Xuân Hoa, Kiều Thị Thu Hương, Phan Hà (Chủ biên), Vũ Thị Lan

Tìm mua sách nếu có bán: