Tiếng Anh 7, sách bài tập, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh 7, sách bài tập, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-18434-4
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lê Kim Dung, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Phan Chí Nghĩa, với sự cộng tác của David Kaye, Vũ Mai Trang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Đặng Mai Linh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ. Địa chỉ in Đường Nguyễn Thái Học, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh 7, sách bài tập, tập 1

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lê Kim Dung, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Phan Chí Nghĩa, với sự cộng tác của David Kaye, Vũ Mai Trang

Tìm mua sách nếu có bán: