Tiếng Anh 7, sách học sinh, tập 1 (kèm đĩa CD)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh 7, sách học sinh, tập 1 (kèm đĩa CD)
  • Mã ISBN: 978-604-0-13859-0
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lê Kim Dung, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Phan Chí Nghĩa, với sự cộng tác của David Kaye, Vũ Mai Trang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Lai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần In Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Tiếng Anh 7, sách học sinh, tập 1 (kèm đĩa CD)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lê Kim Dung, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Phan Chí Nghĩa, với sự cộng tác của David Kaye, Vũ Mai Trang

Tìm mua sách nếu có bán: