Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc – Englishon building & Architecture

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc – Englishon building & Architecture
  • Mã ISBN: 978-604-82-3036-4
  • Tác giả: Võ Như Cầu
  • Nhà xuất bản: Xây dựng
  • Biên tập viên: Trần Văn Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Xây dựng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc – Englishon building & Architecture

Về tác giả: Võ Như Cầu

Tìm mua sách nếu có bán: