Tiếng Hoa, quyển 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Hoa, quyển 6
  • Mã ISBN: 978-604-0-18635-5
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Tiêu (Tổng chủ biên soạn), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh (SAPCO). Địa chỉ in 240 Trần Bình Trọng – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Tiếng Hoa, quyển 6

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Tiêu (Tổng chủ biên soạn), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu

Tìm mua sách nếu có bán: