Tiếng Nhật cho mọi người – Bản mới – Sơ cấp 1 – Hán tự (Bản tiếng Việt)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Nhật cho mọi người – Bản mới – Sơ cấp 1 – Hán tự (Bản tiếng Việt)
  • Mã ISBN: 978-604-1-14456-9
  • Tác giả: 3A NETWORK, KOGA Chiseko, MIKOGAMI Keiko, NISHIGUCHI Koichi, SHINYA Makiko, TAKADA Toru
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Dương Hải Thọ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: Tiếng Nhật cho mọi người – Bản mới – Sơ cấp 1 – Hán tự (Bản tiếng Việt)

Về tác giả: 3A NETWORK, KOGA Chiseko, MIKOGAMI Keiko, NISHIGUCHI Koichi, SHINYA Makiko, TAKADA Toru

Tìm mua sách nếu có bán: