Tiếng Nhật cho mọi người: Trình độ sơ cấp 2 – 25 bài luyện nghe (bản mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Nhật cho mọi người: Trình độ sơ cấp 2 – 25 bài luyện nghe (bản mới)
  • Mã ISBN: 978-604-1-16876-3
  • Tác giả: 3A NETWORK, Kitagawa Itsuko, Makino Akiko, Tanaka Yone
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Dương Hải Thọ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Tiếng Nhật cho mọi người: Trình độ sơ cấp 2 – 25 bài luyện nghe (bản mới)

Về tác giả: 3A NETWORK, Kitagawa Itsuko, Makino Akiko, Tanaka Yone

Tìm mua sách nếu có bán: