Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19569-2
  • Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Lan, Vũ Thị Thanh Hương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Kim Chung; Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Về tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Lan, Vũ Thị Thanh Hương

Tìm mua sách nếu có bán: