Tiếng Việt 1, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt 1, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-13533-9
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Tiếng Việt 1, tập 1

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương

Tìm mua sách nếu có bán: