Tiếng Việt 1, Tập 2 (Chân trời sáng tạo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt 1, Tập 2 (Chân trời sáng tạo)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19579-1
  • Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Yến, Phạm Vĩnh Lộc
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Võ Thị Thu Cẩm; Nguyễn Thị Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Tiếng Việt 1, Tập 2 (Chân trời sáng tạo)

Về tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Yến, Phạm Vĩnh Lộc

Tìm mua sách nếu có bán: