Tiếng Việt 1, Tập 2 (Cùng học để phát triển năng lực)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt 1, Tập 2 (Cùng học để phát triển năng lực)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19551-7
  • Tác giả: Đặng Thị Lanh, Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Cao Tuyết Minh; Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Ct phú thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/06/2020

Thông tin về sách: Tiếng Việt 1, Tập 2 (Cùng học để phát triển năng lực)

Về tác giả: Đặng Thị Lanh, Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly

Tìm mua sách nếu có bán: