Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19570-8
  • Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Phương, Đặng Thị Hảo Tâm, Trần Kim Phượng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Kim Bảng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Kim Chung; Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Về tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Phương, Đặng Thị Hảo Tâm, Trần Kim Phượng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Kim Bảng

Tìm mua sách nếu có bán: