Tiếng Việt 2, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt 2, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-13653-4
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Trại, Trần Hoàng Tuý
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Đình Dựng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ Phần in Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Tiếng Việt 2, tập 2

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Trại, Trần Hoàng Tuý

Tìm mua sách nếu có bán: