Tiếng Việt giao tiếp A2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng Việt giao tiếp A2
  • Mã ISBN: 978-604-915-646-5
  • Tác giả: Nguyễn Hương Ngọc, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thúy Hòa (Chủ biên), Trần Minh Thành
  • Nhà xuất bản: Đại học Thái Nguyên
  • Biên tập viên: Lê Thị Như Nguyệt
  • Đối tác liên kết: Tác giả (Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên)
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Thái Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Tiếng Việt giao tiếp A2

Về tác giả: Nguyễn Hương Ngọc, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thúy Hòa (Chủ biên), Trần Minh Thành

Tìm mua sách nếu có bán: