Tiếng xuân, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếng xuân, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-964-413-9
  • Tác giả: Tao đàn Mùa Xuân Nghệ An, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc
  • Đối tác liên kết: Lăng Hồng Quang, Chủ nhiệm Tao đàn Mùa Xuân Nghệ An
  • Nơi in: Cty TNHH in Hòa Nhơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Tiếng xuân, tập 2

Về tác giả: Tao đàn Mùa Xuân Nghệ An, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An

Tìm mua sách nếu có bán: