Tiếp cận một số vấn đề về Văn hóa Champa (Aproach some problems of Champa culture)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếp cận một số vấn đề về Văn hóa Champa (Aproach some problems of Champa culture)
  • Mã ISBN: 978-604-9903-33-5
  • Tác giả: Sakaya
  • Nhà xuất bản: Tri thức
  • Biên tập viên: Phạm Tuyết Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Tiếp cận một số vấn đề về Văn hóa Champa (Aproach some problems of Champa culture)

Về tác giả: Sakaya

Tìm mua sách nếu có bán: