Tiếp thị 4.0 – Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiếp thị 4.0 – Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số
  • Mã ISBN: 978-604-1-13947-3
  • Tác giả: Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Philip Kotler
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thành Nam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Tiếp thị 4.0 – Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số

Về tác giả: Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Philip Kotler

Tìm mua sách nếu có bán: