Tiểu thuyết lịch sử LOẠN 12 SỨ QUÂN – Tập 5: Mưu chước thiền sư – Tập 6: Vạn Thắng Vương

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tiểu thuyết lịch sử LOẠN 12 SỨ QUÂN – Tập 5: Mưu chước thiền sư – Tập 6: Vạn Thắng Vương
  • Mã ISBN: 978-604-68-6402-8
  • Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Hồng Phượng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty cp in Khuyến học phía nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/06/2020

Thông tin về sách: Tiểu thuyết lịch sử LOẠN 12 SỨ QUÂN – Tập 5: Mưu chước thiền sư – Tập 6: Vạn Thắng Vương

Về tác giả: Nguyễn Đình Tư

Tìm mua sách nếu có bán: