Tìm trong dân gian

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tìm trong dân gian
  • Mã ISBN: 978-604-9840-78-4
  • Tác giả: Hoàng Việt Quân
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/Đc: Yên Bái
  • Nơi in: Cty CP in Yên Bái
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Tìm trong dân gian

Về tác giả: Hoàng Việt Quân

Tìm mua sách nếu có bán: