Tình đời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tình đời
  • Mã ISBN: 978-604-51-5592-9
  • Tác giả: Bùi Huy Cầu
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Phạm Văn Trường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Tình đời

Về tác giả: Bùi Huy Cầu

Tìm mua sách nếu có bán: