Tờ gấp: Lang thang Sài gòn (ăn uống, mua sắm, văn hóa, nghệ thuật, cà phê)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tờ gấp: Lang thang Sài gòn (ăn uống, mua sắm, văn hóa, nghệ thuật, cà phê)
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: UNIQLO
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Minh
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Tờ gấp: Lang thang Sài gòn (ăn uống, mua sắm, văn hóa, nghệ thuật, cà phê)

Về tác giả: UNIQLO

Tìm mua sách nếu có bán: