Tờ rời (Phông lịch: Cty THNN POPULI Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tờ rời (Phông lịch: Cty THNN POPULI Việt Nam)
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Cty THNN POPULI Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Thế Khoa
  • Đối tác liên kết: Cty CP TMDV Quảng cáo Tiến Thịnh
  • Nơi in: CN Cty CP TMDV Quảng cáo Tiến Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Tờ rời (Phông lịch: Cty THNN POPULI Việt Nam)

Về tác giả: Cty THNN POPULI Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: