Tờ tranh: Sử dụng đầy đủ và đúng phương pháp các phương tiện bảo vệ cá nhân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tờ tranh: Sử dụng đầy đủ và đúng phương pháp các phương tiện bảo vệ cá nhân
  • Mã ISBN: 978-604-80-4552-4
  • Tác giả: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Tờ tranh: Sử dụng đầy đủ và đúng phương pháp các phương tiện bảo vệ cá nhân

Về tác giả: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: