Toán 1 (Chân trời sáng tạo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán 1 (Chân trời sáng tạo)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19577-7
  • Tác giả: Đinh Thị Kim Lan, Đinh Thị Xuân Dung, Huỳnh Thị Kim Trang, Khúc Thành Chính (Chủ biên), Nguyễn Kính Đức, Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Ngọc Phương; Trần Thanh Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Toán 1 (Chân trời sáng tạo)

Về tác giả: Đinh Thị Kim Lan, Đinh Thị Xuân Dung, Huỳnh Thị Kim Trang, Khúc Thành Chính (Chủ biên), Nguyễn Kính Đức, Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: