Toán 1, Tập 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán 1, Tập 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19558-6
  • Tác giả: Đào Thái Lai, Nguyễn Đình Khuê, Nguyễn Thúy Vân, Trần Diên Hiển (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Xuân Bình; Trần Thị Thu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH in Quân đội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/02/2020

Thông tin về sách: Toán 1, Tập 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

Về tác giả: Đào Thái Lai, Nguyễn Đình Khuê, Nguyễn Thúy Vân, Trần Diên Hiển (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: