Toán 6, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán 6, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-18551-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Đức Chính (Tổng Chủ biên), Phạm Gia Đức, Tôn Thân (Chủ biên), Trần Luận, Vũ Hữu Bình
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú,thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Toán 6, tập 1

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Đức Chính (Tổng Chủ biên), Phạm Gia Đức, Tôn Thân (Chủ biên), Trần Luận, Vũ Hữu Bình

Tìm mua sách nếu có bán: