Toán 7 tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Toán 7 tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-13843-9
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Đức Chính (Tổng Chủ biên), Phạm Gia Đức, Tôn Thân (Chủ biên), Trần Luận, Vũ Hữu Bình
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Tú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CÔNG TY CP IN AN GIANG
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Toán 7 tập 1

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Đức Chính (Tổng Chủ biên), Phạm Gia Đức, Tôn Thân (Chủ biên), Trần Luận, Vũ Hữu Bình

Tìm mua sách nếu có bán: