Tội ác và hình phạt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tội ác và hình phạt
  • Mã ISBN: 978-604-9952-93-7
  • Tác giả: Fyodor Dostoevsky
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 940 đường 3/2, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/07/2020

Thông tin về sách: Tội ác và hình phạt

Về tác giả: Fyodor Dostoevsky

Tìm mua sách nếu có bán: