Tôi tự học – Phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hóa vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tôi tự học – Phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hóa vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng
  • Mã ISBN: 978-604-1-16660-8
  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy; Phạm Đỗ Phương Chi
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in Gia định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Tôi tự học – Phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hóa vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng

Về tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Tìm mua sách nếu có bán: