Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ (2011 – 2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ (2011 – 2020)
  • Mã ISBN: 978-604-80-4568-5
  • Tác giả: Bộ Nội vụ – Viện Khoa học tổ chức nhà nước
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Bùi Thị Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ (2011 – 2020)

Về tác giả: Bộ Nội vụ – Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Tìm mua sách nếu có bán: