Tôn giáo và chính sách nhà nước

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tôn giáo và chính sách nhà nước
  • Mã ISBN: 978-604-9887-91-8
  • Tác giả: Đỗ Lan Hiền-Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu đính)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thơm
  • Đối tác liên kết: Tác giả: Viện tôn giáo và tín ngưỡng-Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH In và TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Tôn giáo và chính sách nhà nước

Về tác giả: Đỗ Lan Hiền-Vũ Thị Mai Hiên (Tuyển chọn và hiệu đính)

Tìm mua sách nếu có bán: