Tổng điều tra kinh tế năm 2017-Kết quả hoạt động của các cơ sở y tế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tổng điều tra kinh tế năm 2017-Kết quả hoạt động của các cơ sở y tế
  • Mã ISBN: 978-604-75-1166-2
  • Tác giả: Tổng cục Thống kê
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Tuyến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In Hồng Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Tổng điều tra kinh tế năm 2017-Kết quả hoạt động của các cơ sở y tế

Về tác giả: Tổng cục Thống kê

Tìm mua sách nếu có bán: