Tổng điều tra kinh tế năm 2017-Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tổng điều tra kinh tế năm 2017-Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh
  • Mã ISBN: 978-604-75-1173-0
  • Tác giả: Tổng cục Thống kê
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In Hồng Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Tổng điều tra kinh tế năm 2017-Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh

Về tác giả: Tổng cục Thống kê

Tìm mua sách nếu có bán: