Tổng quan văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tổng quan văn hóa các dân tộc Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-77-6356-6
  • Tác giả: Hoàng Nam
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Thế giới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: Tổng quan văn hóa các dân tộc Việt Nam

Về tác giả: Hoàng Nam

Tìm mua sách nếu có bán: