Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-922-822-3
  • Tác giả: Đặng Thị Mỹ Ngân, Hồ Viết Tiến (Chủ biên), Từ Văn Bình
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Hồ Viết Tiến – (59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. HCM
  • Nơi in: cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/04/2020

Thông tin về sách: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Về tác giả: Đặng Thị Mỹ Ngân, Hồ Viết Tiến (Chủ biên), Từ Văn Bình

Tìm mua sách nếu có bán: