Trái tim mặt trời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trái tim mặt trời
  • Mã ISBN: 978-604-89-9505-8
  • Tác giả: Thích Nhất Hạnh
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam
  • Nơi in: Công ty CP In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Trái tim mặt trời

Về tác giả: Thích Nhất Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: