Trần Quốc Hương- Người chỉ huy tình báo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trần Quốc Hương- Người chỉ huy tình báo
  • Mã ISBN: 978-604-68-6626-8
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Phượng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/07/2020

Thông tin về sách: Trần Quốc Hương- Người chỉ huy tình báo

Về tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải

Tìm mua sách nếu có bán: