Tranh truyện dân gian Việt Nam: Cô bé mồ côi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam: Cô bé mồ côi
  • Mã ISBN: 978-604-2-15908-1
  • Tác giả: Tranh: Phạm Ngọc Tuấn – Biên soạn: Minh Trang
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: VH Phẩm HN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam: Cô bé mồ côi

Về tác giả: Tranh: Phạm Ngọc Tuấn – Biên soạn: Minh Trang

Tìm mua sách nếu có bán: