Tranh truyện dân gian Việt Nam: Con chó biết nói

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam: Con chó biết nói
  • Mã ISBN: 978-604-2-15897-8
  • Tác giả: Tranh: Lê Minh Hải – Biên soạn: Hiếu Minh
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Vă hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam: Con chó biết nói

Về tác giả: Tranh: Lê Minh Hải – Biên soạn: Hiếu Minh

Tìm mua sách nếu có bán: