Tranh truyện dân gian Việt Nam: Sự tích Hồ Gươm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam: Sự tích Hồ Gươm
  • Mã ISBN: 978-604-2-15931-9
  • Tác giả: Tranh: Vũ Duy Nghĩa – Biên soạn: Hồng Hà
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In& văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/02/2020

Thông tin về sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam: Sự tích Hồ Gươm

Về tác giả: Tranh: Vũ Duy Nghĩa – Biên soạn: Hồng Hà

Tìm mua sách nếu có bán: