Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Lê Lai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Lê Lai
  • Mã ISBN: 978-604-2-15976-0
  • Tác giả: Tranh: Lê Minh Hải – Lời: Anh Chi
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In&DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Lê Lai

Về tác giả: Tranh: Lê Minh Hải – Lời: Anh Chi

Tìm mua sách nếu có bán: